กิจกรรมพบผู้ปกครอง: นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3

***************************************************************************************************************************************

17 พฤศจิกายน 2564

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมพบผู้ปกครองให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Zoom meeting เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรัง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง เกี่ยวกับการเรียนในระดับชั้นปรีคลินิก และระดับชั้นคลินิก

กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3