การตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความก้าวหน้า การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

14 เมษายน 2565

สาขาการแพทย์แผนไทยแผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับ ตรวจสอบประเมินเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ในการจัดการศึกษาในปี 2565 (การตรวจติดตามประเมินรายปี) ต่อคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สภาการแพทย์แผนไทยในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยผลการประเมินจากทางสภาฯ มีมติเห็นชอบรับรองความเหมาะสมของทางหลักสูตรในการดำเนินการเรียนการสอน และในส่วนของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกด้วย

การตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความก้าวหน้า การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี
การตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความก้าวหน้า การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี