ทีมวิจัยคอนแทคเลนส์ มวล. ตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ 4 เรื่องเกี่ยวกับการใช้คอนแทคเลนส์ในกลุ่มผู้ใช้พื้นที่ภาคใต้

20 เมษายน 2565

ทีมวิจัยดาวรุ่ง SMD มวล.
ทีมวิจัยคอนแทคเลนส์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ทำการศึกษารูปแบบการใช้เลนส์สัมผัส (คอนแทคเลนส์) ในกลุ่มผู้ใช้พื้นที่ภาคใต้ เพื่อศึกษารูปแบบการทำความสะอาดและรูปแบบการเก็บรักษาที่เหมาะสม ปลอดภัย และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคติดเชื้อในดวงตาที่พบได้บ่อยในผู้สวมใส่คอนแทคเลนส์ รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพบเชื้อแบคทีเรียบนคอนแทคเลนส์และตลับสำหรับเก็บ ศึกษาผลการใช้สื่อวีดีโอแนะนำวิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้องในการสวมใส่และการดูแลคอนแทคเลนส์ด้วยตนเองในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ประชาชนอาจพบอุปสรรคในการเดินทางออกนอกเคหะสถานเพื่อขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาหรือผู้มีความรู้ด้านการแพทย์ โดยข้อมูลที่ได้จากผลการศึกษาได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตั้งแต่ปี 2021 -2022 จำนวน 4 ฉบับ และขยายผลการศึกษาทางวิชาการไปยังชุมชนกลุ่มผู้ใช้ในเขตพื้นที่โรงเรียน สถานศึกษาระดับวิทยาลัยการอาชีพ มหาวิทยาลัยในภาคใต้ และคลินิกจักษุวิทยา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผ่านการลงพื้นที่ให้ความรู้และการสำรวจแบบสอบถาม ทีมวิจัยประกอบด้วยจักษุแพทย์ แพทย์ใช้ทุน และอาจารย์จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได่แก่ ผศ.นพ.ลั่นหล้า อุดมเวช อ.นพ.จักรกฤษณ์ จูห้อง ผศ.ดร.เอื้อมพร หมวดเมือง อ.ดร.กุลวดี กาญจนะ อ.ดร.อุดมศักดิ์ นาคกุล นพ. พิสุทธิ์ รัตนธรรมมา และ น.ส.จันทมณี จิ้วบุญชู

งานวิจัยที่เผยแพร่:
1. Influence of Contact Lens Materials and Cleaning Procedures on Bacterial Adhesion and Biofilm Formation (https://doi.org/10.2147/OPTH.S310862)
2. Bacterial microbiota of the contact lens surface and associated care behaviours (https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09038)
3. Rub and rinse contact lenses before wearing as a protective regimen against contact lens-related eye infections (https://doi.org/10.2147/OPTH.S357099)
4. Effectiveness of an online educational video intervention to improve the knowledge and behavior of contact lens care during the COVID-19 pandemic: a pre-test/post-test design