ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชการ เรื่อง Ion channel screening and medicinal plants

14 กันยายน 2565

ด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2565 (SMD International Seminar 2022) โดยกำหนดจัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ ” Ion channel screening and medicinal plants” วิทยากร โดย Dr.Arnaud Monteil (Institut de Génomique Fonctionnelle) ในวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 15.00 – 17.00 น. ผ่านระบบ Zoom application (Meeting ID : 96937032325 Passcode : 888647) ในการนี้สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นโดยตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน https://forms.gle/C9q1uvqQX5JcgvsE9 หรือสแกน QR Code รายละเอียดตามเอกสารแนบ ภายในวันที่ 23 กันยายน 2565

Ion channel screening and medicinal plants
Ion channel screening and medicinal plants