นักศึกษา SMD ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน WU English Academic Presentation Contest: One Health for One Healthy Community

2 ตุลาคม 2565

 
เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดการแข่งขัน WU English Academic Presentation Contest: One Health for One Healthy Community ผ่านทาง Zoom เพื่อเป็นเวทีให้นิสิต/นักศึกษา ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้นำเสนอความรู้ทางวิชาการ ภายใต้แนวคิด ‘สุขภาพหนึ่งเดียว’ ซึ่งผลการแช่งขันมีดังต่อไปนี้
 
🏆รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมหมีคั่วโลก จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
🥇รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม The Beetle จาก สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
🥈 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม One Health One Jai จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ทีม NPT จาก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
🥉รางวัลชมเชย ได้แก่ AVC Blossoms จาก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
🏅รางวัลผู้นำเสนอยอดเยี่ยม ได้แก่ Nogah Pfeifer จาก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นายณัฐชชนนท์ อิ่มด้วง จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

WU English Academic Presentation Contest: One Health for One Healthy Community
WU English Academic Presentation Contest: One Health for One Healthy Community
WU English Academic Presentation Contest: One Health for One Healthy Community
WU English Academic Presentation Contest: One Health for One Healthy Community
WU English Academic Presentation Contest: One Health for One Healthy Community
WU English Academic Presentation Contest: One Health for One Healthy Community
WU English Academic Presentation Contest: One Health for One Healthy Community
WU English Academic Presentation Contest: One Health for One Healthy Community
WU English Academic Presentation Contest: One Health for One Healthy Community
WU English Academic Presentation Contest: One Health for One Healthy Community
WU English Academic Presentation Contest: One Health for One Healthy Community
WU English Academic Presentation Contest: One Health for One Healthy Community