ขอแสดงความยินดี นศพ. ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง Treasurer Partnership สหพันธ์นักศึกษาแพทย์แห่งเอเชีย (AMSA)

10 ตุลาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ชนิกานต์ จุลสัตย์ นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งใน วาระ 2022/23 National board ตำเหน่ง Treasurer Partnership ฝ่าย Treasurer (T)  ในการติดต่อประสานงานของ สหพันธ์นักศึกษาแพทย์แห่งเอเชีย (AMSA)

 

นักศึกษาแพทย์ชนิกานต์ จุลสัตย์
นักศึกษาแพทย์ชนิกานต์ จุลสัตย์

AMSA