ขอแสดงความยินดีกับคุณจารึก พรหมคลี่ ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่นในการนำเสนอผลงานวิจัย

20 ธันวาคม 2565

          ขอแสดงความยินดีกับคุณจารึก พรหมคลี่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี ในโอกาสได้รับรางวัลบทความดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 2 (The 2nd HRM NPST National Conference 2022) วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet 

 

ขอแสดงความยินดีกับคุณจารึก พรหมคลี่ ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่นในการนำเสนอผลงานวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับคุณจารึก พรหมคลี่ ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่นในการนำเสนอผลงานวิจัย