นักศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ลงฝึกบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางหัตถเวชกรรรมไทย

4 เมษายน 2566 

            เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ทางคณาจารย์และนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการเเพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดกิจกรรม “บริการตรวจวินิจฉัยเเละรักษาทางหัตถเวชกรรมแผนไทย” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ได้เพิ่มพูนทักษะการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การทำหัตถการทางการแพทย์แผนไทยในผู้ป่วยกลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อที่พบบ่อย และถือเป็นการลงฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงเป็นครั้งแรกของนักศึกษา ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา ATM64-266 ปฏิบัติการหัตถเวชกรรมแผนไทย 3 เทอม 3/2565 ณ บริเวณ ห้องฝึกปฏิบัติการโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กิจกรรมนี้รับสมัครอาสาสมัครที่จะเข้ารับบริการทั้งหมด 11 ท่าน และเป็นกิจกรรมที่ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ผลคะแนนระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ พบว่าผลเฉลี่ยภาพรวมความพึงพอใจทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก อนึ่งทางคณาจารย์และนักศึกษาขอขอบคุณ อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและจะนำข้อเสนอแนะและติชมทั้งหมดไปปรับปรุงสำหรับกิจกรรมครั้งถัดไป

 

บริการตรวจวินิจฉัยเเละรักษาทางหัตถเวชกรรมแผนไทย
บริการตรวจวินิจฉัยเเละรักษาทางหัตถเวชกรรมแผนไทย
บริการตรวจวินิจฉัยเเละรักษาทางหัตถเวชกรรมแผนไทย
บริการตรวจวินิจฉัยเเละรักษาทางหัตถเวชกรรมแผนไทย
บริการตรวจวินิจฉัยเเละรักษาทางหัตถเวชกรรมแผนไทย
บริการตรวจวินิจฉัยเเละรักษาทางหัตถเวชกรรมแผนไทย
บริการตรวจวินิจฉัยเเละรักษาทางหัตถเวชกรรมแผนไทย
บริการตรวจวินิจฉัยเเละรักษาทางหัตถเวชกรรมแผนไทย