โครงการเพิ่มพูนทักษะแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการเพิ่มพูนทักษะแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

17 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ทางสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะแก่นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ประกอบการโรงงานยา โดยพท.ป. กรณ์รวีภัค สุวรรณศิลา จากบริษัท ลิ้มเซ่งฮึง จำกัด (สมุนไพรศิลาทอง) และกิจกรรมที่ 2 เล่าเรื่องการทำงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และการสาธิต-ฝึกหัตถการทางการแพทย์แผนไทย (การเผายาสมุนไพร) โดยพท.ป.จุฑารัตน์ ภูบรรทัด แพทย์แผนไทยประยุกต์จากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี โดยได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากนักศึกษา ทั้งนี้ทางสาขาฯ ต้องขอขอบคุณท่านคณบดี รศ.ดร. ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์ ที่ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการฯ และท่านวิทยากรทั้งสองเป็นอย่างสูงที่ได้ร่วมให้ความรู้แก่นักศึกษา มา ณ ที่นี้