กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 2/2566

กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 2/2566

10 กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรม Semester Opening ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาแพทย์ก่อนเปิดเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 โดย รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมพูดคุยกับนักศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของบัณฑิต ค่านิยมของสำนักวิชา และการเป็น Smart medical student ร่วมด้วยคณาจารย์ และนักวิชาการ ร่วมชี้แจงรูปแบบและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การวัดการประเมินผล การอุทธรณ์ผลการศึกษา รวมทั้งร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษา