คณาจารย์จากสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ร่วมเตรียมสำรวจความพร้อมแหล่งฝึึกทักษะวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คณาจารย์จากสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ร่วมเตรียมสำรวจความพร้อมแหล่งฝึึกทักษะวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2566

10 กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 16-30 สิงหาคม 2566 คณาจารย์และนักวิชาการจากสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ร่วมจัดโครงการเตรียมความแหล่งฝึกทักษะวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยเป็นการสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมแหล่งฝึกทั้งในและนอกจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเป้าหมายวัตถุประสงค์เพื่อการค้นหาแหล่งฝึกที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาเพื่อการฝึกปฏิบัติและฝึกบูรณาการฯภายใต้สถานการณ์จริง และถือเป็นโอกาสที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแนะนำทางหลักสูตรฯอีกด้วย แหล่งฝึกที่ทำการสำรวจทั้งหมด 27 แห่ง ได้แก่
1) โรงพยาบาลห้วยยอด
2) โรงพยาบาลตรัง
3) โรงพยาบาลกันตัง
4) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
5) โรงพยาบาลเคียนซา
6) โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
7) โรงพยาบาลพุนพิน
8) โรงพยาบาลท่าฉาง
9) โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
10) โรงพยาบาลบ้านตาขุน
11) โรงพยาบาลบ้านนาสาร
12) โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
13) โรงพยาบาลพระแสง
14) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนยูง
15) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชี่ยวหลาน-ไกรสร
16) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาพัง
17) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางไทร
18) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประดู่
19) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาร
20) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาขา
21) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านซื่อ
22) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองหัวทะเล
23) โรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูนบ้านตลาดพฤหัส
24) โรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน บ้านศาลาบางปู
25) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
26) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งชน
27) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโมคลาน
ทั้งนี้ทางสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ต้องขอขอบคุณทางแหล่งฝึกฯทุกสถานที่เป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติทางคณาจารย์และนักวิชาการของทางสาขาฯ มา ณ ที่นี้

คณาจารย์จากสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ร่วมเตรียมสำรวจความพร้อมแหล่งฝึึกทักษะวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2566
คณาจารย์จากสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ร่วมเตรียมสำรวจความพร้อมแหล่งฝึึกทักษะวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2566
คณาจารย์จากสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ร่วมเตรียมสำรวจความพร้อมแหล่งฝึึกทักษะวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2566
คณาจารย์จากสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ร่วมเตรียมสำรวจความพร้อมแหล่งฝึึกทักษะวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2566
คณาจารย์จากสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ร่วมเตรียมสำรวจความพร้อมแหล่งฝึึกทักษะวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2566
คณาจารย์จากสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ร่วมเตรียมสำรวจความพร้อมแหล่งฝึึกทักษะวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2566
คณาจารย์จากสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ร่วมเตรียมสำรวจความพร้อมแหล่งฝึึกทักษะวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2566
คณาจารย์จากสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ร่วมเตรียมสำรวจความพร้อมแหล่งฝึึกทักษะวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2566
คณาจารย์จากสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ร่วมเตรียมสำรวจความพร้อมแหล่งฝึึกทักษะวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2566
คณาจารย์จากสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ร่วมเตรียมสำรวจความพร้อมแหล่งฝึึกทักษะวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2566