สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิชล จัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนและสัมมาชีพชุมชนในชมรมผู้สูงอายุสิชล

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิชล จัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนและสัมมาชีพชุมชนในชมรมผู้สูงอายุสิชล

10 กันยายน 2566

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2566 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิชล จัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนและสัมมาชีพชุมชนในชมรมผู้สูงอายุสิชล ปีที่ 1 เป็นการบูรณาการความรู้ร่วมกันระหว่างสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายจากการลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการในผู้สูงอายุ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ในการออกกำลังกาย การบริหารร่างกาย การฟื้นฟูร่างกายด้วยการนวด เพื่อลดการบาดเจ็บในผู้สูงอายุนั้น พบว่า ผู้สูงอายุหลายคนยังประสบ ปัญหาในเรื่องการออกกำลังกายได้ไม่ถูกต้อง ประกอบกับมีโรคประจำ ตัว อาทิเช่น โรคกลุ่มโรคเรื้อรัง โรคเบา หวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือดสูง ข้อเข่าเสื่อม เป็นต้น จึงทำ ให้เสี่ยงต่อการเกิดอาการอื่นหรือผลกระทบที่ไม่คาดคิดตามมาได้ ซึ่งมีการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ ในปี 2565 ที่ผ่านมา โดยการสอนออก กำ ลังกายอย่างถูกต้อง การใช้ท่าบริหารต่าง ๆ หรือการใช้อุปกรณ์มาช่วยในการยืดกล้ามเนื้อ เพื่อลดอาการบาด เจ็บ นอกจากนี้ยังส่งเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษา โดยการให้นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ ออกกำ ลังกายและสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้ปฏิบัติงานจริงกับผู้ป่วยอีกด้วย จากความสำคัญและความจำ เป็นดังกล่าว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำ ลังกาย ร่วมกับ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำ นักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้จัดทำ โครงการส่ง เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566 ขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแล สุขภาพได้อย่างถูกต้อง มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะและแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การดูแลสุขภาพ รวมถึง ชุมชน หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผู้ สูงอายุร่วมกันที่เข้มแข็งและยั่งยืนมากขึ้น