นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ สุดเจ๋ง!! คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการประกวดการจัดทำร่างนโยบายและนวัตกรรมทางสังคมของคนรุ่นใหม่

นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ สุดเจ๋ง!! คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการประกวดการจัดทำร่างนโยบายและนวัตกรรมทางสังคมของคนรุ่นใหม่

8 ธันวาคม 2566

นักศึกษาแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท จากการประกวดการจัดทำร่างนโยบายและนวัตกรรมทางสังคมของคนรุ่นใหม่ ในการแก้ไขปัญหาสุขภาวะทางจิตในชุมชน ในหัวข้อ “Community Mental Wellbeing”ภายใต้ชื่อทีมป้าข้างบ้าน ซึ่งจัดการประกวดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566 ที่ห้องประชุมโรงแรม ทีเค.พาเลซแอนด์คอนเวนชั่น จ.กรุงเทพฯ โดยสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (International Federation of Medical Students’ Associations – Thailand) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทีมป้าข้างบ้าน ประกอบด้วย นศพ.กรวิชญ์ ด้วงฉีด นศพ.นันทน์ณิชา หยังหลัง นศพ.จีรณัชย์ ฤทธิเดช

และ นศพ.ณิชาดา ตันติบรรพกุล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 เป็นทีมชนะเลิศจากผู้เข้าแข่งขันกว่า 100 ทีมจากทั่วประเทศ ด้วยผลงานนวัตกรรมและนโยบายสาธารณะในการแก้ปัญหาสุขภาวะทางจิตอย่างเป็นระบบ (Mental Wealth)  ซึ่งนักศึกษาได้ร่วมกันสร้างนวัตกรรมและนโยบาย โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากคำว่า   ป้าข้างบ้าน” ที่คนในสังคมไทยรู้จักกันดีและมีเจตคติเชิงลบ แต่นวัตกรรมและนโยบายที่สร้างขึ้นมีจุดมุ่งหมายเพื่ออยากให้ทุกคนมีเพื่อนบ้านที่ดี คอยช่วยกันสอดส่องดูแล คอยช่วยเหลือกันทั้งในบ้านและชุมชน นโยบายในการแก้ปัญหาสุขภาวะทางจิตอย่างเป็นระบบดังกล่าว ประกอบด้วยนโยบาย 5 ประการหลัก ได้แก่

  • Community Heroes การส่งเสริมให้ อสม.และ อสส. เป็นผู้ปฐมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต้น
  • Vaccine Jai การอบรมอาสาสมัครวัคซีนใจเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้วิธีการรับมือกับปัญหา และแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึงทักษะการพูดคุยกับผู้อื่นอย่างมีความเห็นอกเห็นใจ
  • Protect your Heart เสนอให้มีการตรวจสุขภาพจิตในการตรวจสุขภาพประจำปี
  • Family First Safe หน่วยงานที่เกี่ยวกับเด็กและครอบครัว เข้ามาให้ความรู้พ่อแม่ในการมีบุตรตั้งแต่ก่อนและหลังตั้งครรภ์ เพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ
  • Mental Wealth for Education จัดให้มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาวะทางจิต และส่งเสริมให้มีนักจิตวิทยา นักจิตบำบัด หรือจิตแพทย์ในสถานศึกษา
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ สุดเจ๋ง!! คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการประกวดการจัดทำร่างนโยบาย และนวัตกรรมทางสังคมของคนรุ่นใหม่
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ สุดเจ๋ง!! คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการประกวดการจัดทำร่างนโยบาย และนวัตกรรมทางสังคมของคนรุ่นใหม่
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ สุดเจ๋ง!! คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการประกวดการจัดทำร่างนโยบาย และนวัตกรรมทางสังคมของคนรุ่นใหม่
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ สุดเจ๋ง!! คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการประกวดการจัดทำร่างนโยบาย และนวัตกรรมทางสังคมของคนรุ่นใหม่
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ สุดเจ๋ง!! คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการประกวดการจัดทำร่างนโยบาย และนวัตกรรมทางสังคมของคนรุ่นใหม่
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ สุดเจ๋ง!! คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการประกวดการจัดทำร่างนโยบาย และนวัตกรรมทางสังคมของคนรุ่นใหม่
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ สุดเจ๋ง!! คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการประกวดการจัดทำร่างนโยบาย และนวัตกรรมทางสังคมของคนรุ่นใหม่
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ สุดเจ๋ง!! คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการประกวดการจัดทำร่างนโยบาย และนวัตกรรมทางสังคมของคนรุ่นใหม่
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ สุดเจ๋ง!! คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการประกวดการจัดทำร่างนโยบาย และนวัตกรรมทางสังคมของคนรุ่นใหม่
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ สุดเจ๋ง!! คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการประกวดการจัดทำร่างนโยบาย และนวัตกรรมทางสังคมของคนรุ่นใหม่
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ สุดเจ๋ง!! คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการประกวดการจัดทำร่างนโยบาย และนวัตกรรมทางสังคมของคนรุ่นใหม่
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ สุดเจ๋ง!! คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการประกวดการจัดทำร่างนโยบาย และนวัตกรรมทางสังคมของคนรุ่นใหม่
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ สุดเจ๋ง!! คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการประกวดการจัดทำร่างนโยบาย และนวัตกรรมทางสังคมของคนรุ่นใหม่
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ สุดเจ๋ง!! คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการประกวดการจัดทำร่างนโยบาย และนวัตกรรมทางสังคมของคนรุ่นใหม่