นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายวิจัย ประจำปีการศึกษา 2566”

นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายวิจัย ประจำปีการศึกษา 2566”

1 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 20 – 21 มกราคม 2567 นศพ.กฤษณพงศ์ แก้วเมือง นศพ.พิชญาภา เมืองใจหล้า และ นศพ.อัญชิสา คงสุข นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมโครงการค่ายวิจัย ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2566 (Research camp) ณ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งเป็นโครงการที่จัดโดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะการทำวิจัยด้านการแพทย์ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการทำวิจัยให้กับผู้ที่เข้าร่วม จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนักศึกษาแพทย์ได้รับความรู้ด้านการวิจัย และได้ฝึกฝนการออกแบบงานวิจัยร่วมกับนิสิตนักศึกษาแพทย์ต่างสถาบัน รวมทั้งได้ทดลองใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic Assisted Surgical System)

นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ "ค่ายวิจัย ประจำปีการศึกษา 2566"
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายวิจัย ประจำปีการศึกษา 2566”
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ "ค่ายวิจัย ประจำปีการศึกษา 2566"
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายวิจัย ประจำปีการศึกษา 2566”
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ "ค่ายวิจัย ประจำปีการศึกษา 2566"
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายวิจัย ประจำปีการศึกษา 2566”
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ "ค่ายวิจัย ประจำปีการศึกษา 2566"
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายวิจัย ประจำปีการศึกษา 2566”
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ "ค่ายวิจัย ประจำปีการศึกษา 2566"
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายวิจัย ประจำปีการศึกษา 2566”
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ "ค่ายวิจัย ประจำปีการศึกษา 2566"
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายวิจัย ประจำปีการศึกษา 2566”
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ "ค่ายวิจัย ประจำปีการศึกษา 2566"
นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายวิจัย ประจำปีการศึกษา 2566”