หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการแพทย์แผนปัจจุบันกับการแพทย์แผนไทยประยุกต์

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการแพทย์แผนปัจจุบันกับการแพทย์แผนไทยประยุกต์

23 กุมภาพันธ์ 2567

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการแพทย์แผนปัจจุบันกับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาหลักเภสัชวิทยาให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ได้ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 6 และ 7 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี ผศ.ดร.สินีนาฎ สันพินิจ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยทั้ง 4 สาขา คือ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย หัตถเวชกรรมไทย และผดุงครรภ์ไทย และให้นักศึกษาแพทย์เรียนรู้บทบาทของแพทย์แผนไทยประยุกต์ รวมทั้งเรียนรู้หลักการใช้ยาสมุนไพร การใช้หัตถการ วิถีทางการแพทย์แผนไทย เช่น การนวด การประคบสมุนไพร การอบไอน้ำสมุนไพร การทับหม้อเกลือ การนั่งถ่าน การพอกผิว การบ่งต้อ และการรักษาโรคโดยการครอบแก้ว

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการแพทย์แผนปัจจุบัน กับการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการแพทย์แผนปัจจุบัน กับการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการแพทย์แผนปัจจุบัน กับการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการแพทย์แผนปัจจุบัน กับการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการแพทย์แผนปัจจุบัน กับการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการแพทย์แผนปัจจุบัน กับการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการแพทย์แผนปัจจุบัน กับการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการแพทย์แผนปัจจุบัน กับการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการแพทย์แผนปัจจุบัน กับการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการแพทย์แผนปัจจุบัน กับการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการแพทย์แผนปัจจุบัน กับการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการแพทย์แผนปัจจุบัน กับการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการแพทย์แผนปัจจุบัน กับการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการแพทย์แผนปัจจุบัน กับการแพทย์แผนไทยประยุกต์