กิจกรรมโครงการ Noon meeting นักศึกษาแพทย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นคลินิก (Elective) ชั้นปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1

กิจกรรมโครงการ Noon meeting นักศึกษาแพทย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นคลินิก (Elective) ชั้นปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1

28 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 12 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมาได้มีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นคลินิก (Elective) ในสาขาอายุรศาสตร์และสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ณ ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทางหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ นำโดยรศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรม Noon meeting ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อแสวงหาข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษาแพทย์ซึ่งได้ขึ้นไปเรียนชั้นคลินิกในปีการศึกษา 2566 นี้ ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านทรัพยากรการจัดการศึกษา และระบบการดูแลนักศึกษาทั้งในระดับปรีคลินิกและระดับคลินิก ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากนักศึกษาแพทย์มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่อไป

กิจกรรมโครงการ Noon meeting นักศึกษาแพทย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นคลินิก (Elective) ชั้นปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1
กิจกรรมโครงการ Noon meeting นักศึกษาแพทย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นคลินิก (Elective) ชั้นปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1