กิจกรรมโครงการ Noon meeting นักศึกษาแพทย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นคลินิก (Elective) ชั้นปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2

กิจกรรมโครงการ Noon meeting นักศึกษาแพทย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นคลินิก (Elective) ชั้นปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2

12 มีนาคม 2566

ในช่วงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2567 ได้มีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 จำนวน 4 คน ได้แก่ นศพ.พชร วิชาดี นศพ.ธนกฤต เชยชม นศพ.ฝากฝัน รักนุกูล และนศพ.ภัทรพงศ์ จริยะเลอพงษ์ เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นคลินิก (Elective) ในสาขาศัลยศาสตร์ ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จึงได้จัดกิจกรรม Noon meeting ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 นำโดยรศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เพื่อพบปะพูดคุยกับนักศึกษาแพทย์และนำข้อมูลป้อนกลับที่ได้จากนักศึกษาแพทย์มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่อไป

กิจกรรมโครงการ Noon meeting นักศึกษาแพทย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นคลินิก (Elective) ชั้นปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2
กิจกรรมโครงการ Noon meeting นักศึกษาแพทย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นคลินิก (Elective) ชั้นปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2
กิจกรรมโครงการ Noon meeting นักศึกษาแพทย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นคลินิก (Elective) ชั้นปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2
กิจกรรมโครงการ Noon meeting นักศึกษาแพทย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นคลินิก (Elective) ชั้นปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2