สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ Dr. Marian Lacy แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ จาก College of Medicine, University of Arizona, USA

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ Dr. Marian Lacy แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ จาก College of Medicine, University of Arizona, USA

1 เมษายน 2567

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ได้ให้การต้อนรับ Dr. Marian Lacy แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ จาก College of Medicine, University of Arizona, USA ซึ่งได้มาศึกษาสังเกตการณ์และเพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านโรคติดเชื้อของประเทศไทย ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 19-20 และ 25-29 มีนาคม 2567 โดยมี รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ผศ.พญ.นนทพรรณ ผาสุข อ.พญ.ดวงกมล ศิริอาชวะวัฒน์ และทีมนักศึกษาปริญญาเอก (นายอรรถพล กลยนี นางสาวอริศรา ภูวเจริญพงศ์ และนางสาววลัยพร ผลิรัตน์) เป็นผู้ดูแล ซึ่งในช่วงเวลานี้ทาง Dr. Marian Lacy ได้รับประสบการณ์ในการวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อในประเทศไทยที่หลากหลาย ได้แก่ วัณโรค Melliodosis ไข้เลือดออก มาลาเรีย โรคพยาธิ และอื่น ๆ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ Dr. Marian Lacy แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ จาก College of Medicine, University of Arizona, USA
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ Dr. Marian Lacy แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ จาก College of Medicine, University of Arizona, USA
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ Dr. Marian Lacy แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ จาก College of Medicine, University of Arizona, USA
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ Dr. Marian Lacy แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ จาก College of Medicine, University of Arizona, USA
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ Dr. Marian Lacy แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ จาก College of Medicine, University of Arizona, USA
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ Dr. Marian Lacy แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ จาก College of Medicine, University of Arizona, USA