สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยพยาธิชีววิทยาโรคเขตร้อน จัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยพยาธิชีววิทยาโรคเขตร้อน จัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ “Updates in Antimalarial Drug Resistance and Antimalarial Drug Discovery from Medicinal Plants”

5 เมษายน 2567

วันที่ 28 มีนาคม 2567 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยพยาธิชีววิทยาโรคเขตร้อน จัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ในรูปแบบ Webinar ภายใต้หัวข้อ “Updates in Antimalarial Drug Resistance and Antimalarial Drug Discovery from Medicinal Plants” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัย ได้แก่ พันเอก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์มฑิรุทธ มุ่งถิ่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมาลาเรีย จากภาควิชาเภสัชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และ Dr. Nurhidanatasha Abu Bakar นักวิจัยด้านการพัฒนายาต้านมาลาเรีย จาก School of Health Sciences, Universiti Sains Malaysia, Kelantan, Malaysia โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาจากสถาบันในประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสหรัฐอเมริกา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยพยาธิชีววิทยาโรคเขตร้อน จัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยพยาธิชีววิทยาโรคเขตร้อน จัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยพยาธิชีววิทยาโรคเขตร้อน จัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยพยาธิชีววิทยาโรคเขตร้อน จัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยพยาธิชีววิทยาโรคเขตร้อน จัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยพยาธิชีววิทยาโรคเขตร้อน จัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยพยาธิชีววิทยาโรคเขตร้อน จัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยพยาธิชีววิทยาโรคเขตร้อน จัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยพยาธิชีววิทยาโรคเขตร้อน จัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยพยาธิชีววิทยาโรคเขตร้อน จัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยพยาธิชีววิทยาโรคเขตร้อน จัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยพยาธิชีววิทยาโรคเขตร้อน จัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยพยาธิชีววิทยาโรคเขตร้อน จัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยพยาธิชีววิทยาโรคเขตร้อน จัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ