Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (page 3)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เยี่ยมบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว ผู้ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ทองบัวแก้ว …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชชานีย์ จริยพงศ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชชานีย์ จริยพงศ์ อาจารย์ส …

Read More »

ประกาศเรื่องขั้นตอนการไป Elective ณ Toho University และ Kunming Medical University ของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลีนิค มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เนื่องด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการและตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

อาจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร อาจารย์สำ …

Read More »