กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา 2/2565

21 กันยายน 2565

          เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรม semester opening ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเปิดเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 โดยมีคณาจารย์ร่วมชี้แจงรูปแบบและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การวัดการประเมินผล รวมทั้งร่วมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของนักศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2
กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2
กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2
กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2
กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2
กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2
กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2
กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2
กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2
กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2
กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2
กิจกรรม Semester Opening สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2