กิจกรรม “นักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่ สดใส ใจดี มีมิติ”

11 ธันวาคม 2565

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกที่เป็นผู้มีบุคลิกภาพดีทางด้านร่างกายและจิตใจ  รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพโดยจัดกิจกรรมในหัวข้อ “นักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่ สดใส ใจดี มีมิติ”  ซี่งได้รับเกียรติจากอ.นพ.ปวรุตม์ พวงศรี อาจารย์ทัดดาว รักมาก อาจารย์โองการ หรันเต๊ะ และคุณชัชพล ยิ่งดำนุ่น เป็นวิทยากรในครั้งนี้

 

กิจกรรม "นักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่ สดใส ใจดี มีมิติ"
กิจกรรม “นักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่ สดใส ใจดี มีมิติ”
กิจกรรม "นักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่ สดใส ใจดี มีมิติ"
กิจกรรม “นักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่ สดใส ใจดี มีมิติ”
กิจกรรม "นักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่ สดใส ใจดี มีมิติ"
กิจกรรม “นักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่ สดใส ใจดี มีมิติ”
กิจกรรม "นักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่ สดใส ใจดี มีมิติ"
กิจกรรม “นักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่ สดใส ใจดี มีมิติ”
กิจกรรม "นักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่ สดใส ใจดี มีมิติ"
กิจกรรม “นักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่ สดใส ใจดี มีมิติ”
กิจกรรม "นักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่ สดใส ใจดี มีมิติ"
กิจกรรม “นักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่ สดใส ใจดี มีมิติ”