ม.วลัยลักษณ์ จับมือบริษัท อีสเทิร์นเฮิร์บ จำกัด ลงนามในสัญญาโครงการวิจัย “การศึกษาความปลอดภัยจากการรับประทานยาแคปซูลสมุนไพรตำรับเคอร่าในอาสาสมัครสุขภาพดี”

13 ธันวาคม 2565

 

          ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และ ดร.ภัทร์ หนังสือ ประธานกรรมการ  บริษัทอีสเทิร์นเฮิร์บ จำกัด ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงโครงการ “การศึกษาความปลอดภัยจากการรับประทานยาแคปซูลสมุนไพรตำรับเคอร่าในอาสาสมัครสุขภาพดี” เป็นการวิจัยทางคลินิก ระยะที่ 1 (Clinical drug trial phase I)” โดยมี ดร.ผุสดี  สระทอง  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน สุขติ ร่วมลงนามเป็นพยาน และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ชัยวัฒน์  ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร​ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ​ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ร่วมต้อนรับและเป็นสักขีพยาน ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

         การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันศึกษาผลของสมุนไพรตำรับเคอร่า ต่อการทำงานของตับ ไต และผลต่อระบบโลหิต ในอาสาสมัครสุขภาพดี และศึกษาอาการไม่พึงประสงค์ของการใช้สมุนไพรตำรับ เคอร่า ในอาสาสมัครสุขภาพดี โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลาด้วยกัน 6 เดือน

 

อ้างอิง Website มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ม.วลัยลักษณ์ จับมือบริษัทอีสเทิร์นเฮิร์บ จำกัด ลงนามในสัญญาโครงการวิจัย “การศึกษาความปลอดภัยจากการรับประทานยาแคปซูลสมุนไพรตำรับเคอร่าในอาสาสมัครสุขภาพดี”
ม.วลัยลักษณ์ จับมือบริษัทอีสเทิร์นเฮิร์บ จำกัด ลงนามในสัญญาโครงการวิจัย “การศึกษาความปลอดภัยจากการรับประทานยาแคปซูลสมุนไพรตำรับเคอร่าในอาสาสมัครสุขภาพดี”
ม.วลัยลักษณ์ จับมือบริษัทอีสเทิร์นเฮิร์บ จำกัด ลงนามในสัญญาโครงการวิจัย “การศึกษาความปลอดภัยจากการรับประทานยาแคปซูลสมุนไพรตำรับเคอร่าในอาสาสมัครสุขภาพดี”
ม.วลัยลักษณ์ จับมือบริษัทอีสเทิร์นเฮิร์บ จำกัด ลงนามในสัญญาโครงการวิจัย “การศึกษาความปลอดภัยจากการรับประทานยาแคปซูลสมุนไพรตำรับเคอร่าในอาสาสมัครสุขภาพดี”
ม.วลัยลักษณ์ จับมือบริษัทอีสเทิร์นเฮิร์บ จำกัด ลงนามในสัญญาโครงการวิจัย “การศึกษาความปลอดภัยจากการรับประทานยาแคปซูลสมุนไพรตำรับเคอร่าในอาสาสมัครสุขภาพดี”
ม.วลัยลักษณ์ จับมือบริษัทอีสเทิร์นเฮิร์บ จำกัด ลงนามในสัญญาโครงการวิจัย “การศึกษาความปลอดภัยจากการรับประทานยาแคปซูลสมุนไพรตำรับเคอร่าในอาสาสมัครสุขภาพดี”