โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

24 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นั้น ทางกลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ 2 โดยก่อนเริ่มกิจกรรมได้มีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่เพื่อให้นักศึกษาได้ขอขมาและแสดงความเคารพต่ออาจารย์ใหญ่ที่เสียสละร่างกายสำหรับการศึกษา จากนั้นเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์และทักษะเบื้องต้นสำหรับปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ อีกทั้งช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาด้วย