โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสัมมาชีพชุมชนในชมรมผู้สูงอายุสิชล

โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสัมมาชีพชุมชนในชมรมผู้สูงอายุสิชล

โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสัมมาชีพชุมชนในชมรมผู้สูงอายุสิชล

28 กรกฎาคม 2566

        สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสัมมาชีพชุมชนในชมรมผู้สูงอายุสิชล ปีที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้อง เป็นการสร้างองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยวิทยาศาสตร์การกิฬา และการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยมีอาจารย์วัฒนะ นุตทัศน์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ และอาจารย์สุรัติ สังข์แก้ว อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง รูปแบบการนวดที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ ในการบริการวิชาการแก่ชุมชนจำนวน 12 คน และมีผู้สูงอายุสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอสิชลเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 51 คน

        ในการนี้ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบคุณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิชล ที่ให้เกียรติทางสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้เข้าบริการวิชาการ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาวะและสัมมาชีพชุมชนในชมรมผู้สูงอายุสิชล ปีที่ 1 ในครั้งนี้