โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาและจัดเก็บดวงตา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาและจัดเก็บดวงตา

18 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาและจัดเก็บดวงตาในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 8.45 – 16.00 น. ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักณ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ