นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566

นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566

9 กุมภาพันธ์ 2567

สํานักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธี “ทําบุญอาจารย์ใหญ่” เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ 1 งานนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีปฏิบัติการทางกายวิภาคของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ในงานประกอบด้วยพิธีทางศาสนา พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีคะแนนในรายวิชากายวิภาคศาสตร์สูงสุด และการมีส่วนร่วมในกลุ่มปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ทั้งสองหลักสูตร ประกอบด้วย นศพ.กนกกาญจน์ สมมุ่ง นศพ.ธีร์ธวัช สุขาทิพย์ นศพ.ภัทธิรา ญาณสูตร นทพ.ธิติพงศ์ ศรีปัญญา นทพ.ลักษณ์ศีดา พรรณธนะ นทพ.แพรพรทอง ทุมทอง และตัวแทนจากกลุ่มปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ยอดเยี่ยม โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเงินร่วมสมทบทุนเพื่อกิจกรรมเกี่ยวข้องกับอาจารย์ใหญ่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทำบุญร่างอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2566
ทำบุญร่างอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2566
ทำบุญร่างอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2566
ทำบุญร่างอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2566
ทำบุญร่างอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2566
ทำบุญร่างอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2566
ทำบุญร่างอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2566
ทำบุญร่างอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2566
ทำบุญร่างอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2566
ทำบุญร่างอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2566
ทำบุญร่างอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2566
ทำบุญร่างอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2566
ทำบุญร่างอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2566
ทำบุญร่างอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2566
ทำบุญร่างอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2566
ทำบุญร่างอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2566
ทำบุญร่างอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2566
ทำบุญร่างอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2566
ทำบุญร่างอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2566
ทำบุญร่างอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2566
ทำบุญร่างอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2566
ทำบุญร่างอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2566