เยี่ยมบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 10 ณ โรงพยาบาลกระบี่

 

เยี่ยมบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 10 ณ โรงพยาบาลกระบี่

1 มีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรัง โดย อาจารย์ แพทย์หญิงปวีณา บุญเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรัง และรองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้เดินทางไปเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ที่ปฏิบัติงานเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ณ โรงพยาบาลกระบี่  จำนวน 4 คน โดยได้รับการต้อนรับจาก นายแพทย์สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ และผู้แทนอาจารย์แต่ละกลุ่มงาน ในการเยี่ยมบัณฑิตครั้งนี้ทางหลักสูตรได้รับข้อมูลจากผู้แทนแพทย์แต่ละแผนกโรงพยาบาลกระบี่ซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิตและจากบัณฑิตแพทย์ที่ปฏิบัติงานฐานะแพทย์ในภาคสุขภาพ อันจะเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิตต่อไป

เยี่ยมบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 10 ณ โรงพยาบาลกระบี่
เยี่ยมบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 10 ณ โรงพยาบาลกระบี่
เยี่ยมบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 10 ณ โรงพยาบาลกระบี่
เยี่ยมบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 10 ณ โรงพยาบาลกระบี่
เยี่ยมบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 10 ณ โรงพยาบาลกระบี่
เยี่ยมบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 10 ณ โรงพยาบาลกระบี่
เยี่ยมบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 10 ณ โรงพยาบาลกระบี่
เยี่ยมบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 10 ณ โรงพยาบาลกระบี่
เยี่ยมบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 10 ณ โรงพยาบาลกระบี่
เยี่ยมบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 10 ณ โรงพยาบาลกระบี่
เยี่ยมบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 10 ณ โรงพยาบาลกระบี่
เยี่ยมบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 10 ณ โรงพยาบาลกระบี่
เยี่ยมบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 10 ณ โรงพยาบาลกระบี่
เยี่ยมบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 10 ณ โรงพยาบาลกระบี่