SDGsBanner

สำนักวิชาแพทยศาสตรสนับสนุนการพัฒนาแบบยั่งยืนด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

กรณีศึกษา

LogoSDGs3-600x600

บรรยายวิชาการในหัวข้อสมุนไพรกับ COVID-19

    บรรยายวิชาการในหัวข้อสมุนไพรกับ COVID-19 วันที่ 4 กันยายน 2564 อ.ดร.สกันท์ วารินหอมหวล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเชิญจาก MEDUGATE.COM ในการบรรยายในหัวข้อสมุนไพรรักษา COVID-19 โดยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของสมุนไรต่อการรักษา COVID-19 และวิธีการพัฒนาวิจัยยาสมุนไพรเพื่อใช้ในการรักษา COVID-19 ในงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายรวมกว่า 200คน  

Read More »

บริการวิชาการรับใช้สังคม มิติด้านสุขภาพกับโครงการควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดยางงาม

    บริการวิชาการรับใช้สังคม มิติด้านสุขภาพกับโครงการควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดยางงาม ข้อความข่าว : คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการรับใช้สังคม มิติด้านสุขภาพ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ภายใต้โครงการควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดยางงาม ณ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายจรัญ เพชรเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางงาม ได้แสดงความจำนงขอรับบริการด้านสุขภาพให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จำนวน 103 คน ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา  2563  การดำเนินโครงการในภาคเรียนที่ผ่านมา ในมีนาคม 2564 มีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจอุจจาระเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อหนอนพยาธิของนักเรียน จำนวนนักเรียน 81 คน และการสำรวจและประเมินแบบสอบถามด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อหนอนพยาธิที่ติดต่อผ่านดิน การตรวจตัวอย่างเล็บและอุจจาระเพื่อวินิจฉัยการปนเปื้อนและการติดเชื้อหนอนพยาธิของนักเรียน จำนวนนักเรียน 80 คน และดำเนินการตรวจที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ผลการตรวจไม่พบไข่ของหนอนพยาธิในตัวอย่างเล็บและอุจจาระของนักเรียน         นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิให้เด็กนักเรียน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาของโรคหนอนพยาธิที่ติดต่อผ่านดิน รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปดูแลสุขภาพและที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในดำเนินการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียน รวมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อหนอนพยาธิ เช่น การไม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร การไม่ล้างมือหลังการขับถ่ายอุจจาระ การไม่ล้างมือหลังจากสัมผัสสัตว์เลี้ยง การไม่ล้างผักให้สะอาดก่อนนำมารับประทานหรือนำมาปรุงอาหาร รวมถึงการรับประทานอาหารแบบสุกๆดิบๆ  การถ่ายอุจจาระในส้วมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ การไม่สวมรองเท้าเมื่อออกนอกบ้าน และพฤติกรรมชอบกัดเล็บมือ ครอบคลุมที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคของนักเรียนให้สำเร็จ และนำไปสู่การพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบในการควบคุมการแพร่กระจายของโรคหนอนพยาธิในระดับชุมชนได้อย่างมีความยั่งยืน  

Read More »

คนคอน รวมใจสู้ภัยโควิด (หมู่บ้านสีฟ้าสู้ภัยโควิด)

        อาจารย์ตัวแทนจากสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมวาระการประชุมเรื่องการขับเคลื่อนโครงการ “คนคอน รวมใจสู้ภัยโควิด (หมู่บ้านสีฟ้าสู้ภัยโควิด)” เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมท่าหลา จากที่ตัวแทนจากสาขาฯเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยอาทิ นายอำเภอท่าศาลา ปลัดอำเภอท่าศาลา สสจ.นครศรีธรรมราช หัวหน้าและตัวแทนอสม. หมอพื้นบ้าน ได้มีการร่วมประชุมหารือในสองทิศทางได้แก่ 1.การนำศาสตร์แพทย์แผนไทยประยุกต์เข้ามาใช้กับอำเภอท่าศาลา 2.หากรู้ศาสตร์ของทางแพทย์แผนไทย จะมีการขับเคลื่อนการใช้นี้อย่างไร ได้ข้อสรุปดังนี้ ทางมติที่ประชุมได้มีการหารือถึงเคสตามที่ตัวแทนได้พบเจอ อย่างในการใช้สมุนไพรรักษากลุ่มผู้ป่วยโควิด สมุนไพรตำรับ ยาห้าราก และยาจันทลีลา เป็นต้น และการเลือกสมุนไพรเดี่ยวเพื่อนำมาส่งเสริมการปลูกในพื้นที่ท่าศาลาเพื่อเป็นการขับเคลื่อนทั้งส่งเสริมการใช้สมุนไพรและเน้นถึงการจ่ายยาด้วยแพทย์แผนไทยโดยตรง ตัวอย่างสมุนไพรที่ทางที่ประชุมเลือกได้แก่กระชาย กะเพราแดง ฟ้าทะลายโจร ข่า ขิง กระเทียม ดีปลี หัวหอม และทางตัวแทนสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีข้อเสนอแนะในเรื่องการแลกเปลี่ยนการใช้สมุนไพรตำรับและตัวเดี่ยวกับคนไข้โควิด รวมไปถึงการประยุกต์ศาสตร์ทางการแพทย์แผนปัจจุบันและทางการแพทย์แผนไทยเพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด โดยเน้นไปชี้ให้เห็นว่าสมุนไพรนั้นจะช่วยส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูได้อย่างไร ข่าวโดย อ.ทัศนีย์ องค์ธนทรัพย์ และอ.คมกริช เอี้ยวสกุล

Read More »

ขยายเตียงโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    ขยายเตียงโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมมือกับทางจังหวัดนครศรีธรรมราชและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ขนาด 106 เตียง เปิดให้บริการรองรับผู้ป่วย COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค. 2564 เป็นต้นมานั้น สืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่แย่ลงเนื่องจากมีการกลายพันธ์ุของเชื้อจนทำให้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก จึงได้มีแผนการเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยเป็น 200 เตียง หากท่านใดที่สนใจร่วมบริจาคเงิน อาหาร เครื่องดื่ม หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 080 405 8855 หรือร่วมสมทบทุนได้ที่เลขบัญชี 828-0-93682-3 (สาขาท่าศาลา) ชื่อบัญชี ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( รายได้เงินบริจาค )  

Read More »

กิจกรรม “เก่ง ดี มีสุข” 2564

    กิจกรรม “เก่ง ดี มีสุข” 2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ทางหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้จัดกิจกรรมหัวข้อ “เก่ง ดี มีสุข” ให้กับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Home Room ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom โดยมีวิทยากร 3 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์ นายแพทย์ปวรุตม์ พวงศรี คุณดวงสมร วงค์ลิ่ม และคุณชัชพล ยิ่งดำนุ่น โดยเป็นการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักศึกษา ในรูปแบบที่สนุกสนาน อบอุ่น เป็นกันเอง เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับระบบ “เก่ง ดี มีสุข” ซึ่งเป็นระบบดูแล ช่วยเหลือ และเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เป็นนักศึกษาที่เก่งด้านวิชาการ เป็นนักศึกษาที่เป็นคนดี โดยปลูกฝังให้เป็นผู้มีความกตัญญู มีคุณธรรม จริยธรรม รู้วินัย มีใจอาสา และมีภาวะผู้นำ รวมทั้งให้นักศึกษามีความสุขในการใช้ชีวิต นอกจากนี้ทางทีมวิทยากรได้แนะนำให้นักศึกษาได้รู้จักกับ Smile & Smart Center ซึ่งเป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา บริการแบบทดสอบทางจิตวิทยา จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ และทักษะทางสังคมให้กับนักศึกษา และแนะนำให้นักศึกษารู้จักศูนย์ติว (Tutor center) ซึ่งเป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา ให้ประสบความสำเร็จในการเรียน และมีแนวทางพัฒนาตนเองด้านการเรียน    

Read More »