SDGsBanner

สำนักวิชาแพทยศาสตรสนับสนุนการพัฒนาแบบยั่งยืนด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

กรณีศึกษา

LogoSDGs3-600x600

บริการวิชาการรับใช้สังคม มิติด้านสุขภาพกับโครงการควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดยางงาม

    บริการวิชาการรับใช้สังคม มิติด้านสุขภาพกับโครงการควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กนัก

Read More »

ขยายเตียงโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    ขยายเตียงโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษ

Read More »