อาจารย์ตัวแทนจากสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมวาระการประชุมเรื่องการขับเคลื่อนโครงการ คนคอน รวมใจสู้ภัยโควิด (หมู่บ้านสีฟ้าสู้ภัยโควิด)เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมท่าหลา

จากที่ตัวแทนจากสาขาฯเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยอาทิ นายอำเภอท่าศาลา ปลัดอำเภอท่าศาลา สสจ.นครศรีธรรมราช หัวหน้าและตัวแทนอสม. หมอพื้นบ้าน ได้มีการร่วมประชุมหารือในสองทิศทางได้แก่ 1.การนำศาสตร์แพทย์แผนไทยประยุกต์เข้ามาใช้กับอำเภอท่าศาลา 2.หากรู้ศาสตร์ของทางแพทย์แผนไทย จะมีการขับเคลื่อนการใช้นี้อย่างไร ได้ข้อสรุปดังนี้ ทางมติที่ประชุมได้มีการหารือถึงเคสตามที่ตัวแทนได้พบเจอ อย่างในการใช้สมุนไพรรักษากลุ่มผู้ป่วยโควิด สมุนไพรตำรับ ยาห้าราก และยาจันทลีลา เป็นต้น และการเลือกสมุนไพรเดี่ยวเพื่อนำมาส่งเสริมการปลูกในพื้นที่ท่าศาลาเพื่อเป็นการขับเคลื่อนทั้งส่งเสริมการใช้สมุนไพรและเน้นถึงการจ่ายยาด้วยแพทย์แผนไทยโดยตรง ตัวอย่างสมุนไพรที่ทางที่ประชุมเลือกได้แก่กระชาย กะเพราแดง ฟ้าทะลายโจร ข่า ขิง กระเทียม ดีปลี หัวหอม และทางตัวแทนสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีข้อเสนอแนะในเรื่องการแลกเปลี่ยนการใช้สมุนไพรตำรับและตัวเดี่ยวกับคนไข้โควิด รวมไปถึงการประยุกต์ศาสตร์ทางการแพทย์แผนปัจจุบันและทางการแพทย์แผนไทยเพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด โดยเน้นไปชี้ให้เห็นว่าสมุนไพรนั้นจะช่วยส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูได้อย่างไร

ข่าวโดย อ.ทัศนีย์ องค์ธนทรัพย์ และอ.คมกริช เอี้ยวสกุล

คนคอน รวมใจสู้ภัยโควิด (หมู่บ้านสีฟ้าสู้ภัยโควิด)

คนคอน รวมใจสู้ภัยโควิด (หมู่บ้านสีฟ้าสู้ภัยโควิด)

คนคอน รวมใจสู้ภัยโควิด (หมู่บ้านสีฟ้าสู้ภัยโควิด)
คนคอน รวมใจสู้ภัยโควิด (หมู่บ้านสีฟ้าสู้ภัยโควิด)
คนคอน รวมใจสู้ภัยโควิด (หมู่บ้านสีฟ้าสู้ภัยโควิด)
คนคอน รวมใจสู้ภัยโควิด (หมู่บ้านสีฟ้าสู้ภัยโควิด)
คนคอน รวมใจสู้ภัยโควิด (หมู่บ้านสีฟ้าสู้ภัยโควิด)
คนคอน รวมใจสู้ภัยโควิด (หมู่บ้านสีฟ้าสู้ภัยโควิด)