สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สร้างความพร้อมให้นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 พร้อมรับการเปลี่ยนผ่านจากการเรียนรู้ในชั้นปรีคลินิกสู่ชั้นคลินิก

1 เมษายน 2565

        รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เส้นทางสู่ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งจัดโดย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ให้มีแนวทางการเรียนรู้ในชั้นคลินิกได้อย่างมีคุณภาพ โดยให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก ชั้นคลินิก ศิษย์เก่าและคณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ซึ่งกันและกัน สามารถนำคำแนะนำของรุ่นพี่ชั้นคลินิก ศิษย์เก่า และคณาจารย์ ไปใช้ในการวางแผนการศึกษาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชั้นคลินิก นอกจากนี้ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ ความรู้สึกอันดีระหว่างนักศึกษาแพทย์กับอาจารย์ในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และยังเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการศึกษาในสำนักวิชาแพทยศาสตร์อีกด้วย

      ซึ่งภายในงานมีการถ่ายทอดประสบการณ์ในการเรียนแพทย์ชั้นคลินิก จากรุ่นพี่ชั้นคลินิกและศิษย์เก่า เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และคุณค่ายิ่งสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ในการเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์เพื่อเตรียมพร้อมการเรียนรู้ในชั้นคลินิก นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมจากนักศึกษาแพทย์รุ่นน้องชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เพื่อแสดงความยินดี อวยพรกับรุ่นพี่ และพร้อมใจกันส่งรุ่นพี่สู่ชั้นคลินิก ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยการเรียนรู้ด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น และความประทับใจของนักศึกษาแพทย์ ศิษย์เก่าและคณาจารย์ทุกท่าน

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สร้างความพร้อมให้นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 พร้อมรับการเปลี่ยนผ่านจากการเรียนรู้ในชั้นปรีคลินิกสู่ชั้นคลินิก
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สร้างความพร้อมให้นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
พร้อมรับการเปลี่ยนผ่านจากการเรียนรู้ในชั้นปรีคลินิกสู่ชั้นคลินิก
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สร้างความพร้อมให้นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 พร้อมรับการเปลี่ยนผ่านจากการเรียนรู้ในชั้นปรีคลินิกสู่ชั้นคลินิก
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สร้างความพร้อมให้นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
พร้อมรับการเปลี่ยนผ่านจากการเรียนรู้ในชั้นปรีคลินิกสู่ชั้นคลินิก
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สร้างความพร้อมให้นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 พร้อมรับการเปลี่ยนผ่านจากการเรียนรู้ในชั้นปรีคลินิกสู่ชั้นคลินิก
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สร้างความพร้อมให้นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
พร้อมรับการเปลี่ยนผ่านจากการเรียนรู้ในชั้นปรีคลินิกสู่ชั้นคลินิก
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สร้างความพร้อมให้นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 พร้อมรับการเปลี่ยนผ่านจากการเรียนรู้ในชั้นปรีคลินิกสู่ชั้นคลินิก
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สร้างความพร้อมให้นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
พร้อมรับการเปลี่ยนผ่านจากการเรียนรู้ในชั้นปรีคลินิกสู่ชั้นคลินิก