สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2567

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2567

11 มีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ครั้งที่ 2/2567 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.นนทพรรณ ผาสุข รองคณบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากร โดยมี รองศาสตราจารย์ พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พร้อมกับคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม ภายในงานมีการหารือการทำงานร่วมกัน การดำเนินงานต่าง ๆ ภายใต้ข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินงานในรอบ1 เดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคาร A ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปัจจุบันมีสถาบันที่ผลิตแพทย์เป็นสมาชิกทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 27 แห่งทั่วประเทศ โดยการดำเนินงานมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา วิจัยและบริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในทุกระดับ ให้สอดคล้องและสนองตอบต่อนโยบายและปัญหาการสาธารณสุขของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยกันและเป็นแหล่งรวบรวมข้อคิดเห็น
และเสนอต่อรัฐบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในด้านการพัฒนาการศึกษาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการสาธารณสุขของประเทศไทย