ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม “Multidisciplinary Discussion on Teenage Pregnancy”

เนื่องด้วยสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไ […]

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม “Multidisciplinary Discussion on Teenage Pregnancy” Read More »

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสโมสรครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสโมสรครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 Read More »

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนานิสิตนักศึกษาแพทย์กับงานวิจัย

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนานิสิตนักศึกษาแพทย์กับงานวิจัย Read More »

การลงทะเบียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย เพื่อสิทธิ์ในการสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบ

การลงทะเบียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย เพื่อสิทธิ์ในการสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม Read More »

กำหนดการและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบประมวลความรู้ขั้นตอนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการสอบประมวลความรู้ขั้นตอนที่ 2 วันที่ 4-5 เมษายน

กำหนดการและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบประมวลความรู้ขั้นตอนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Read More »

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาลซึ่งต้องรับราชการชดใช้ทุนที่กระทรวงสาธารณสุข

               

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาลซึ่งต้องรับราชการชดใช้ทุนที่กระทรวงสาธารณสุข Read More »