โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์

 

กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ขึ้น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์และเรียนรู้ทักษะการเรียนกายวิภาคศาสตร์จากร่างอาจารย์ใหญ่ในเบื้องต้น โดยการใช้สื่อออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูลภาพสี่มิติและโปรแกรมแสดงโครงสร้างร่างกาย อีกทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและ active learning  

 

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์