โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักวิชาแพทยศาสตร์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักวิชาแพทยศาสตร์

22 กันยายน 2566

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ณ ตาลคู่บีชรีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช และวันที่ 17 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักวิชาฯ ได้มีส่วนร่วมกับการดำเนินการด้านตามพันธกิจด้านต่าง ๆ ผ่านกระบวนการกำหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก การกำหนดแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องรับกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีหัวข้อการสัมมนาดังนี้
1) รายงานผลการดำเนินงานภาพรวมทุกพันธกิจหลักและการดำเนินงานตามนโยบายขับเคลื่อนของสำนักวิชา ปีงบประมาณ 2566
2) การวิเคราะห์ SWOT และการสร้างกลยุทธ์ TOWS MATRIX
3) ทบทวนแผนกลยุทธ์สำนักวิชาแพทยศาสตร์
4) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566
5) แผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2567 ทั้งในส่วนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยฯ แบบ Segment และงบประมาณเงินกองทุนสำนักวิชาแพทยศาสตร์
6) Flow การเสนอแผนงบประมาณประจำปี เพื่อเสนอแผนงบประมาณ 2568
7) ประกาศฯ การเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ พ.ศ.2566
โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากโครงการสัมมนาฯ ครั้งนี้ นอกเหนือจากการนำมาทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 และทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะกลาง 4 ปี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2565 – 2568 แล้ว จะนำมาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักวิชาฯ ต่อไป