ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีการศึกษา 2565
**********

24 มกราคม 2565

          ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา 2565 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2564 และดำเนินการสัมภาษณ์ออนไลน์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 ไปแล้ว นั้น

          บัดนี้ กระบวนการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีนักเรียนผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 48 คน ตามโควตา คือ จังหวัดกระบี่ จำนวน 10 คน จังหวัดตรัง จำนวน 14 คน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 16 คน จังหวัดพังงา จำนวน 2 คน และจังหวัดภูเก็ต จำนวน 6 คน
ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ ดังนั้น อาศัยตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีการศึกษา 2565 แจ้งความประสงค์เข้าศึกษามายังสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร 0 7567 2801 – 3 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 และดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (https://student.mytcas.com )
ในวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมทั้งชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวนเงิน 33,900 บาท (สามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ล่วงหน้า ผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (https://entry.wu.ac.th )
ในวันที่ 11 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

        CLICK : รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ ปีการศึกษา 2565

Download (PDF, 227KB)