SDGsBanner

สำนักวิชาแพทยศาสตรสนับสนุนการพัฒนาแบบยั่งยืนด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

กรณีศึกษา

SDGs4-1-600x600
นักศึกษาแพทย์ลงพื้นที่จริงศึกษาปัญหาสุขภาพชุมชนในท้องถิ่น

ได้เวลาออกพื้นที่! นักศึกษาแพทย์ลงพื้นที่จริงศึกษาปัญหาสุขภาพชุมชนในท้องถิ่น

      ได้เวลาออกกพื้นที่! นักศึกษาแพทย์ลงพื้นที่จริงศึกษาปัญหาสุขภาพชุมชนในท้องถิ่น 8 สิงหาคม 2565 สืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ระบาดรุนแรง ทำให้กิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนจริงของนักศึกษาแพทย์ถูกงดจัดไปในช่วงระยะเวลากว่า 2 ปี ซึ่งขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจึงได้เริ่มจัดกิจกรรมอีกครั้งในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565 โดยมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่1 รุ่นที่15 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ออกพื้นที่ชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงวน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก นายอมรวัฒน์ นวลหวาน สาธารณสุขอำเภอท่าศาลา นายสามารถ สุวรรณภักดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงวน และทีมงานอาสาสมัครสาธารณสุข ให้การต้อนรับ ซึ่งนักศึกษาแพทย์ต่างก็ได้รับความรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการศึกษาชุมชนอย่างละเอียด รอบด้าน และบรรยากาศของการลงพื้นที่ก็เต็มไปด้วยความลนุกสนานเป็นกันเอง

Read More »
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ราชวิทยาลัยพยาธิวิทยาแห่งประเทศไทย

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ราชวิทยาลัยพยาธิวิทยาแห่งประเทศไทย

      นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ราชวิทยาลัยพยาธิวิทยาแห่งประเทศไทย 3 พฤษภาคม 2565             วันที่ 28 เมษายน 2565 นศพ.ปิยพัทธ์ ศรีมาลา นศพ.นัทธ์ พนิตอังกูร และ นศพ.วันวิสาข์ สารพงษ์  นศพ.ชั้นปีที่ 5 นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 10 (SMD10) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้เป็นตัวแทนของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ ครั้งที่ 1 ราชวิทยาลัยพยาธิวิทยาแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมแอมซาบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ โดยมี อ.นพ.อาทิตย์ สุรวิศาลกุล ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขานิติเวชศาสตร์ และเป็นรุ่นพี่ SMD1 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา           ในการแข่งขันมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาแพทย์ทั้งหมด 12 ทีมจากคณะแพทย์ต่างๆ ทั่วประเทศ รอบเช้าเป็นการแข่งรอบ MCQ ซึ่งน้องๆ ของเราทำคะแนนได้อยู่ใน Top 5 ได้ผ่านไปสู่รอบ final ช่วงบ่าย ถึงแม้ว่าสุดท้ายน้องๆ ทั้งสามจะไม่ได้รางวัลในครั้งนี้ ทางสำนักวิชาฯ ต้องขอขอบคุณอาจารย์และน้องๆ ทั้งสามที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันและเชื่อว่าทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดีและได้ความรู้ทางด้านพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์อย่างเต็มที่  

Read More »

กิจกรรม Homeroom

    กิจกรรม Homeroom 8 มีนาคม 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อ “Digital Literacy การสื่อสารในยุคดิจิตอล” ให้แก่นักศึกษาทุกหลักสูตรในสังกัด ภายใต้คาบวิชา Homeroom (PCS-000) ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทัดดาว รักมาก วิทยากรจากอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ซึ่งมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง และแนะนำการใช้สื่อดิจิตอลอย่างเหมาะสม เช่น การตอบแชทสนทนากับอาจารย์ผ่านช่องทาง Line, Facebook และ E-mail, การส่งงานรูปแบบออนไลน์, การเลือกใช้ภาษาอย่างเหมาะสม และการเลือกใช้สื่อดิจิตอลตามลำดับความเป็นทางการ ในกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาจากหลักสูตรแพทยศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย รวมถึงคณาจารย์ในสำนักวิชาฯ ทั้งสิ้นจำนวน 78 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างสนุกสนาน และได้รับสาระการใช้ภาษาไทยเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ในการเรียนและการปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วย  

Read More »
กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการมหกายวิภาค

กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์

      กิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ 3 มีนาคม 2565   สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยคณาจารย์กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ 2 ระหว่างวันที่ 17-22 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนทักษะปฏิบัติการเกี่ยวกับรายวิชากายวิภาคศาสตร์ในช่วงการเรียนออนไลน์ที่ผ่านมา ก่อนเริ่มกิจกรรมจะมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อาจารย์ใหญ่ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และสอนให้นักศึกษาแพทย์เห็นถึงความเสียสละของอาจารย์ใหญ่ กิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาจะได้ลงมือปฏิบัติจริงภายใต้การควบคุมดูแลจากอาจารย์ ซึ่งพบว่านักศึกษาสามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เรียนผ่านมาได้ดี และทำให้เห็นภาพการเรียนรายวิชากายวิภาคศาสตร์ชัดเจนขึ้น  

Read More »
ความสุขในการเรียนแพทย์และการจัดการกับความกดดันในการสอบ

ข่าวกิจกรรม “ความสุขในการเรียนแพทย์และการจัดการกับความกดดันในการสอบ”

    ข่าวกิจกรรม “ความสุขในการเรียนแพทย์และการจัดการกับความกดดันในการสอบ” ********************************************************************************************** 28 ตุลาคม 2564                     เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จัดกิจกรรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ในหัวข้อ  “ความสุขในการเรียนแพทย์และการจัดการกับความกดดันในการสอบ” โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์รัชพล มาลา นักศึกษาแพทย์รุ่นพี่ SMD รุ่นที่ 6 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งแพทย์ปฏิบัติการ ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตกับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 จำนวน 48 คน ในรายวิชา Home room โดยมีอาจารย์ ดร.เอื้อมพร หมวดเมือง เป็นผู้ดำเนินการควบคุมกิจกรรม                     วิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้และคำแนะนำแก่นักศึกษาในการจัดการตนเองกับความเครียดในการเรียน และตอบคำถามจากนักศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์การจัดการความกดดันในการสอบและสภาพการทำงานจริง รวมถึงให้คำแนะนำถึงประโยชน์ของรูปแบบการเรียนและการติวแบบกลุ่ม เพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพในการจดจำ และส่งเสริมความสามารถแก้ปัญหาร่วมกันของนักศึกษา      

Read More »

บรรยายวิชาการในหัวข้อ กระท่อม แนวทางการพัฒนาสารสกัดและวิจัยทางคลินิก

    บรรยายวิชาการในหัวข้อ กระท่อม แนวทางการพัฒนาสารสกัดและวิจัยทางคลินิก 6 ตุลาคม 2564 วันที่ 28 กันยายน 2564 บรรยายวิชาการในหัวข้อ กระท่อม แนวทางการพัฒนาสารสกัดและวิจัยทางคลินิก อ.ดร.สกันท์ วารินหอมหวล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเชิญจาก MEDUGATE.COM ในการบรรยายในหัวข้อกระท่อม แนวทางการพัฒนาสารสกัดและวิจัยทางคลินิก โดยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสารสกัดกระท่อมและการนำกระท่อมมาวิจัยในทางคลินิก ในงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายรวม 200 คน  

Read More »

โครงการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

    โครงการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” เมื่อวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.30 น. ซึ่งจัดประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์  รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์สงวนสิน รัตนเลิศ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม้ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรบรรยาย การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศให้กับบุคลากรของสำนักวิชาฯ และเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสำนักวิชาฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น        

Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการกีฬา จังหวัดนครศรีธรรมราช

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสาฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการกีฬา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นวิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการกีฬา จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2570 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมปุระนคร โดยมีหน่วยงานราชการและเครือข่ายด้านการกีฬาในจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์

    โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์   กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ขึ้น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์และเรียนรู้ทักษะการเรียนกายวิภาคศาสตร์จากร่างอาจารย์ใหญ่ในเบื้องต้น โดยการใช้สื่อออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูลภาพสี่มิติและโปรแกรมแสดงโครงสร้างร่างกาย อีกทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและ active learning    

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ กกท. MOU​ มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรด้านวิทย์ฯกีฬา

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ กกท. MOU​ มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรด้านวิทย์ฯกีฬา     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ มุ่งผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วันนี้ (24 มีนาคม 2564) ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) และ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) ร่วมกัน ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU)ความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  โดยมี รองศาสตราจารย์ จรัญ บุญกาญจน์    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มวล. นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึกผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท.ลงนามเป็นพยาน ท่ามกลางผู้บริหารและบุคลากรของทั้ง 2 ฝ่าย ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมกันเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 4) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร……. CLICK อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ข่าวโดย: นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กรภาพโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

Read More »