ข่าวสำหรับนักศึกษา

การลงทะเบียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย เพื่อสิทธิ์ในการสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการป …

Read More »

กำหนดการและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบประมวลความรู้ขั้นตอนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการสอบประมวลความรู้ขั้นตอนที่ 2 วันที่ 4-5 เม …

Read More »