นักศึกษา

ผู้บริหารสำนักวิชาแพทยศาสตร์

5ส Green SMD

Green SMD

ข่าวเด่น

Previous
Next

เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนของสำนักวิชาแพทยศาสตร์

SDGsBanner

บทความที่น่าสนใจของสำนักวิชา

ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

ข่าวสำหรับนักศึกษา

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564

      มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 *************************************************************************************

อ่านต่อ

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาแพทย์ และนักเรียนแพทย์ทหารเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาแพทย์ เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำ ประจำปีการศึกษา 2564 9 ธันวาคม 2564       ด้วยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เชิดชูเกียรติพนักงาน สำนักงานคณบดี

          เชิดชูเกียรติพนักงาน สำนักงานคณบดี 10 พฤศจิกายน 2564  ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อพนักงานที่ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 90.00 คะแนน

อ่านต่อ »

เปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ TCAS (แฟ้มสะสมผลงาน) รอบที่ 1.3 ประจำปีการศึกษา 2565

    เปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ TCAS (แฟ้มสะสมผลงาน) รอบที่ 1.3 ประจำปีการศึกษา 2565 9 พฤศจิกายน 2564         &nbs

อ่านต่อ »

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งแพทย์แผนไทย และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์

      ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งแพทย์แผนไทย และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 2 พฤศจิกายน 2564   ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มี

อ่านต่อ »

ขอแสดงความยินดีต่อศิษย์เก่าของสำนักวิชาแพทย์ศาตร์ในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัย

    ขอแสดงความยินดีต่อศิษย์เก่าของสำนักวิชาแพทย์ศาตร์ในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัย 11 ตุลาคม 2564 ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงเพ็ญบุญญา สีชุม ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2, นายแพท

อ่านต่อ »

ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรม

งานทุนนักศึกษา

ทุนการศึกษา

งานวิจัยและบริการวิชาการ

ขอแสดงความยินดีเหล่าคณาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

    ขอแสดงความยินดีเหล่าคณาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พญ. นภารัตน์ สุขเกลี้ยง, อ.พญ.วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ, รศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์, รศ.ดร

อ่่านต่อ »

อาจารย์ ส.แพทย์ มวล.เข้าร่วมนำเสนอโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการระดับชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ (ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) เข้าร่วมนำเสนอโปสเตอร์ (Poster Presentation) เผยแพร่ในรูปแบบรวมบทคัดย่อ (E-A

อ่่านต่อ »

กิจกรรมคลินิกเคลื่อนที่และเวทีสุขภาพฯ

ด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมคลินิกเคลื่อนที่และเวทีสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาวะกระดูกและข้อ ในผู้สูงวัยและกลุ่มเสี่ยง ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนมหาวิทยาลัยวลัยล

อ่่านต่อ »
งานวิจัยและบริการวิชาการ

ข่าวเกี่ยวกับคณาจารย์

SMD WU staffs

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการกีฬา จังหวัดนครศรีธรรมราช

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสาฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการกีฬา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออ

อ่่านต่อ »

บริการวิชาการรับใช้สังคม มิติด้านสุขภาพกับโครงการควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดยางงาม

    บริการวิชาการรับใช้สังคม มิติด้านสุขภาพกับโครงการควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดยางงาม ข้อความข่าว : คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยว

อ่่านต่อ »

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย

    ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย และ รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เรื่อง “Effec

อ่่านต่อ »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น ที่ได้รับการสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

    สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น ที่ได้รับการสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2564 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

อ่่านต่อ »

ข่าวเกี่ยวกับศิษย์เก่า

รวมข่าวหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์

ทีมงานแพทย์แผนไทยประยุกต์

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์

    โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์   กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ให้แก่นักศึก

อ่่านต่อ »

กิจกรรม “เก่ง ดี มีสุข” 2564

    กิจกรรม “เก่ง ดี มีสุข” 2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ทางหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้จัดกิจกรรมหัวข้อ “เก่ง ดี มีสุข” ให้กับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Home Ro

อ่่านต่อ »

ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยรุ่นที่ 1

    ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยรุ่นที่ 1 ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าเข้าสู่ครอบครัวแพทย์แผนไทย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยความเต็มใจ ขอให้นักศึกษาทุกคนเปิดใจ

อ่่านต่อ »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับรองแผนการเปิดโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยประยุกต์

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับรองแผนการเปิดโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยประยุกต์ นับเป็นข่าวที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่แผนการเปิดโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เมื่อเ

อ่่านต่อ »

รวมข่าวหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์

    โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์   กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์ให้แก่นักศึก

อ่่านต่อ »

ขอแนะนำอาจารย์ใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา

    การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ในหลักสูตรฯ ด้วยปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่กล่าวไว้ว่า “ เก่งวิชาการ เชี่ยวชาญการปฏิบัติ ” นั้น หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกี

อ่่านต่อ »

กิจกรรม “เก่ง ดี มีสุข” 2564

    กิจกรรม “เก่ง ดี มีสุข” 2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ทางหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้จัดกิจกรรมหัวข้อ “เก่ง ดี มีสุข” ให้กับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Home Ro

อ่่านต่อ »

กิจกรรมรับขวัญนักศึกษาใหม่ “วิทย์กีฬา” ประจำปีการศึกษา 2564 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    กิจกรรมรับขวัญนักศึกษาใหม่ “วิทย์กีฬา” ประจำปีการศึกษา 2564 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำนักวิชาแ

อ่่านต่อ »
Welcome Dr. Watcharee Rittiwat.

ระเบียบนักศึกษา

คู่มือการใช้งานระบบ Digital Office Management System (DOMS)